Намери почивка

Почивки в Армения

Хотели в Армения

За Армения

Информация за Армения


Страната има площ 29.8 хил. кв. км и заема южната част на Задкавказието. Граничи (в км) с Грузия - 213, Азърбайджан - 592 (от които 246 км с Нахичеван), Турция - 312, и Иран - 43. Релефът е предимно планински - североизточната част на Арменското плато, с най-висока точка връх Арагац - 4 090 м, обкръжено от хребетите на Малък Кавказ. На югозапад е разположена Араратската равнина.

Климат - континентален, сух, със средни януарски температури от -5 до -6 градуса Сº, юли - от 20 до 25 градуса Сº. Валежи - 400-500 мм. Главни реки - Аракс с притока си Разден. Езера - над 100, най-голямо е Севан, с площ от 1 200 кв. км и 232 км брегова линия, разположено на 1 900 м надморска височина. Растителност - широколистни и иглолистни гори заемат 15 % от територията на страната.

Население - 3 810 хил. жит. Гъстота - 127.9 жит. на кв. км. Естествен прираст - 16. Средна продължителност на живота - мъже - 70 г.; жени - 76 г.

Етнически състав - арменци - 93.3 %, кюрди - 1.7 %, руснаци - 0.7 %, украинци - 0.4 %, асирийци - 0.4 % (след 1990 г. се изселват 200 хил. азърбайджанци), други - 3.5 %.

Официален език - арменски, използва се и руски.

Конфесионален състав - християни - 96.9 % (от тях арменогригорианци (монофизити) - 97.2 %, православни - 1.2 %, униати - 0.4 %, несториани - 0.4 %, други - 0.8 %), йезиди - 1.4 %, други - 1.7 %. Извън страната живеят над 1.6 млн. арменци, главно в САЩ, Франция, Иран, Ливан, Сирия, Турция, Австралия, България и др. Градско население - 70 %.

Столица - Ереван (1 230 хил. ж.). По-големи градове - Гюмри (350 хил. ж.), Ваназор (280 хил. ж.), Раздан (120 хил. ж.), Ечмиадзин, Кафан.

Административно деление - 11 области (мазри).

По-важни исторически събития и дати - IX в. пр. Хр. - първо държавно образувание - Урарту; 782 г. пр. Хр. - основан град Еребуни (Ереван); VI в. пр. Хр. - в състава на Персия; 331 г. пр. Хр. - в състава на империята на Александър Македонски; 189 г. пр. Хр. - образувано независимо царство - Велика Армения; 95-96 г. пр. Хр. - обединение на арменските земи при цар Тигран II; 301 г. - приемане на християнството (първа в света християнска държава); 698-700 г. - арабите завоюват страната. 850 г. - успешно въстание против арабите; 1065 г. - страната е завзета от селджуците. Масово преселване в Киликия, където се образува арменска държава; 1187-1219 г. - при цар Левон II арменците завладяват крайбрежието на Средиземно море и Западна Сирия; 1236-1243 г. - нашествие на монголите; 1375 г. - египетските мамелюци унищожават арменската държава в Киликия; 1639 г. - арменските земи са разделени между Османската империя и Иран; 1828 г. - ирано-руска война - Източна Армения става част от Русия; 1915-1916 г. - Османската империя провежда геноцид спрямо арменското население - около 1.5 млн. арменци са избити; 1918 г. - образувана независима арменска република; 1920 г. - Червената армия влиза в Ереван. Провъзгласена е съветска Армения; 1922 г. - влиза в състава на Задкавказката федерация, част от СССР; 1936 г. - образувана Арменска ССР; 1988-1994 г. - въоръжен конфликт с Азърбайджан за Нагорни Карабах; 23 септември 1991 г. - провъзгласена независимостта на Армения.

Държавно устройство - демократична република, начело с президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган - Националното събрание, избирано за 5 години. Изпълнителен орган - правителство.

Парична единица - драм = 100 лума

Стопанство - страната е в преход към пазарни отношения. Разполага със запаси от полезни изкопаеми - молибден, мед, олово, цинк и др. Водещи промишлени отрасли - машиностроене и металообработване, химическа, лека (текстилна и кожено-обувна), хранително-вкусова (консервна и винено-спиртна), цветна металургия и др. Селско стопанство - растениевъдство - лозарство, овощарство, технически култури. Животновъдство - едър рогат добитък и овце.

Транспорт - шосета - 7.6 хил. км, ж.п. линии - 900 км.

Туризъм - международен туризъм не се развива.

От София до Ереван - 1 781 км

 


 
Windows 7 key MB2-703 exam 200-120 test Windows 7 key 70-411 exam 200-120 dump Windows 7 key 70-411 test 70-410 test cheap Windows 7 key 200-120 exam 070-462 dump 200-120 test MB2-703 test 200-120 test 70-410 test 70-411 test 200-120 exam 070-462 dump MB2-703 exam 100-101 test 70-461 test 70-411 200-120 70-411 70-410 200-120 test MB2-703 test MB2-703 test 070-462 70-462 test 200-120 dump JN0-102 test 200-120 dump 70-410 test 200-120 exam 200-120 dumps 70-411 test 100-101 test 70-411 test MB2-703 dump 200-120 dumps 100-101 dumps 100-101 exam JN0-102 dumps 200-120 dumps 100-101 dumps MB2-703 test MB2-703 test 070-462 200-120 dump JN0-102 dumps 100-101 dumps 200-120 dumps MB2-703 dumps 200-120 dumps 200-120 dump 100-101 dump MB2-703 dump 100-101 test 200-120 test MB2-703 exam JN0-102 test 200-101 test 100-101 test Windows 7 key 100-101 test rolex replica watches replica watches for men Luxury Replica Watches Replica Watches Replica Watches replica watches for men Replica Watches replica watches for men rolex replica watches Replica Watches Luxury Replica Watches Rolex Watches Replica swiss replica watches swiss replica watches swiss replica watches swiss replica watches Rolex Watches Replica Rolex Watches Replica Rolex Watches Replica cheap Replica Watches cheap Replica Watches rolex replica watches cheap Replica Watches swiss replica watches swiss replica watches
windows 7 key windows 7 product key sale cheap Office Project Activation Key cheap windows 7 key cheap windows 7 product key windows product key sale windows 8 key windows 8 product key sale cheap Office 2013 Activation Key cheap Windows 7 Activation Key cheap windows 7 key cheap Office 2010 Activation Key cheap windows 7 product key windows 8 key sale windows 8 key sale window 8 product key windows 8 keyboard bug cheap windows 8 key cheap window 8 product key cheap windows 8 key windows 8 key windows 8 product key sale windows7 key sale cheap Windows 7 Activation Key cheap windows 8 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key cheap Office 2010 Activation Key cheap Windows Server 2012 Activation Key windows7 key sale cheap windows 7 key windows 7 key cheap windows product key office product key 2013 cheap windows 7 key windows 8 product key cheap Windows 8 Activation Key cheap windows 8 product key sale cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key cheap Windows Server 2012 Activation Key windows 8 key sale cheap windows 8 Enterprise Key sale windows 8 product key sale windows product key sale cheap windows product key office product key 2013 cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale buy Windows 8 Standard Key windows 8 product key sale windows product key sale cheap windows product key office product key 2013 cheap Office 2013 Activation Key windows 7 key cheap windows 8 key cheap windows product key windows 8 product key sale cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale cheap windows 8 key cheap windows 8 Activation Key cheap windows7 product key cheap windows product key cheap Windows 7 Activation Key windows 7 key cheap Office 2013 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale windows 7 key sale windows product key sale cheap windows7 product key cheap windows 7 key cheap windows 7 key windows product key sale cheap windows 8 Activation Key cheap Office Project Activation Key windows 7 key windows product key sale cheap windows product key office product key 2013 cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale cheap windows 8 key windows 8 product key sale cheap windows 8 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key cheap Office 2010 Activation Key cheap Windows Server 2012 Activation Key windows7 key sale cheap windows 7 key windows7 product key sale windows product key sale cheap windows product key office product key 2013 cheap Office 2013 Activation Key windows 8 key sale cheap windows 8 key windows 8 product key sale cheap Office 2013 Activation Key cheap windows 7 key windows 7 key windows7 key sale cheap windows 7 product key cheap Office 2013 Activation Key windows 7 key cheap windows 8 Activation Key cheap Office 2010 Activation Key cheap windows 8 Activation Key cheap windows 7 key cheap Windows Server 2011 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key cheap Office 2013 Activation Key windows7 key sale