Намери почивка

Почивки в Шри Ланка

Хотели в Шри Ланка

За Шри Ланка

Информация за Шри Ланка


Пълно наименование - Демократична социалистическа република Шри Ланка
Страната е разположена на едноименния остров в Индийския океан. Има площ 65. 6 хил. кв. км и брегова линия 1 410 км. Островът е с дължина 435 км и ширина 225 км. Централните части са заети от стъпаловидни планини с най-висока точка връх Португалия - 2 524 м. Останалата територия (около 80 %) е равнина, на места заблатена. По дължина на крайбрежието има участъци от коралови рифове.

Климат - субекваториален, мусонен, на юг - екваториален. Температури в равнинните части през цялата година от 26 до 30 градуса Сº. Валежи - на юг - летни - 2000 - 5000 мм., на север - зимни - около 1000 мм. Реки - къси и пълноводни. Растителност - листопадни тропически гори, които заемат 38 % от площта на страната.

Население - 19 510 хил. жит. Гъстота - 297.4 жит. На кв. м. Естествен прираст 17. Средна продължителност на живота - мъже - 69 г., жени - 75 г.

Етнически състав - синхали - 73.9 %, тамили - 18.2 %, маври - 7.1 %, бюргери - 0.3 %, малайци - 0.3 %, други - 0.2 %.

Официален език - синхалски и тамилски. Други езици - английски, арабски.

Конфесионален състав - будисти - 69.8 %, индуисти - 14.7 %, мюсюлмани (сунити) - 7.6 %, християни - 7.5 % (от тях католици - 87.6 %, протестанти - 11.8 %, други - 0.6 %), други - 0.4 %. Извън страната живеят над 400 хил. шриланкци, главно в Англия и Индия. Градско население - 24 %.

Столица - Шри Джаяварденапура Коте (предградие на Коломбо) - 120 хил. ж., там се намира парламентът на страната; фактическа столица - Коломбо (около 1 000 хил. ж.). По-големи градове - Джафна (180 хил. ж.), Кнади (110 хил. ж.), Гале, Тринкомали.

Административно деление - 8 провинции.

По-важни исторически събития и дати - V в. Пр. Хр. - индийски преселници се смесват с местното население, образува се народността синхали; V в. - нахлуване на тамилите; ХV в. - образуват се три държави - Коте и Канди (синхалски) и Джафна (тамилска); 1517 г. - португалско заселване; 1658 г. - холандци завземат голяма част от острова; 1796 г. - Цейлон е провъзгласен за независима държава (британски доминион); 1972 г. - провъзгласена република Шри Ланка; 1983 г. - начало на гражданска война между синхали и тамили.

Държавно устройство - президентска република. Президентът се избира за 6 години. Законодателен орган - еднопалатен парламент от 225 депутата. Изпълнителна власт - правителство и премиер-министър.

Парична единица - рупия = 100 цента

Стопанство - предимно аграрна страна. В селското стопанство са заети 65 % от активното население. Основни култури - чай (3-то място в света), ориз, просо, царевица, батати, банани, ананаси. Животновъдство - слабо развито - едър рогат добитък, слонове, кози. Добивна промишленост - висококачествен графит (1-во място в света), илменит, цирконий, рубини, сапфири, аквамарин. Нефтопреработване и металургия. Сглобяват се автомобили и селскостопански машини. Текстилна, обувна и химическа промишленост.

Транспорт - шосета - 28 хил. км, от тях 10 хил. км са асфалтирани, ж.п. линии - 1.8 хил. км. Главни пристанища - Коломбо, Тринкомали, Гале. Международно летище - Коломбо.

Туризъм - добре развита инфраструктура. Годишно страната се посещава от над 400 хил. туристи.

От София до Коломбо - 6 786 км